Verslag BPT bijeenkomst d.d. 19 augustus 2019.

Aanwezig: Aart, Anne, Klaas en Frank
Afwezig: Con (m.b.)
Gast: Peter

We bespreken deze avond de volgende drie agendapunten.

  1. Wijkschouw 9 juli 2019
  2. Functionaliteit en betaalbaarheid van de website?
  3. Subsidie GoudApot
  4. Nieuwe datum

1. Wijkschouw.
Aart heeft een verslag gemaakt en rondgestuurd van de wijkschouw op 9 juli jl.
Er zijn geen aanvullingen/opmerkingen over het verslag.
Het verslag staat inmiddels ook op de website Gouda Noord.

We spreken af dat het verslag m.b.t. de gemeentelijke aandachtspunten bij de gemeente onder de aandacht wordt gebracht. Klaas gaat informeren wie hiervoor bij de gemeente het best benadert kan worden. Mogelijk ook melden bij Meldpunt Openbaar Gebied.

Het meldpunt Openbaar Gebied heeft snel gereageerd en gehandeld m.b.t. verstopte straatputten aan de Burgvlietkade.

De wijkschouw is voor herhaling vatbaar. Eens in de twee jaar lijkt zinvol.

2. Functionaliteit en betaalbaarheid van de website?
Peter was uitgenodigd om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. De aanleiding hiertoe was de alarmerende mail van Peter in juli over het stoppen met de website. Na overleg met Peter hebben we besloten Peter uit te nodigen voor deze bijeenkomst om de mogelijkheden, dan wel het stoppen van de website, te bespreken.

Helaas hebben we na enige discussie moeten concluderen dat de input uit commissies maar ook van individuele wijkbewoners te gering is om hiervoor een aparte website in het leven te houden. Helemaal indien deze beperkte informatieverstrekking/functionaliteit tegen het licht wordt gehouden van de kosten (waar voor dit jaar nog geen subsidie is verleend), ligt het nog meer voor de hand de website m.i.v. juni 2020 te beëindigen.

Het is wel mogelijk, zinvol en kosteloos de rubriek Buurtbericht aan te houden. Bij het opheffen van de website verliezen alle commissies ook hun specifieke e-mailaccount. Dit kan worden opgelost door een nieuw account aan te maken op het adres van iemand uit de commissie. Eind dit jaar zullen de verschillende commissies hierover nog een schrijven ontvangen.

Nieuwe buurtbewoners kan worden gevraagd hun e-mail door te geven aan Peter zodat ook zij in het bestand voor Buurtberichten worden opgenomen. De leden van het BPT kunnen hier een rol in vervullen.

3 GoudApot.
Onze subsidie aanvraag is, behalve geld voor de website (periode juni ’18 – juni ’19), afgewezen. De mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de afwijzing hebben we benut. Helaas en tot onze grote teleurstelling hebben we tot op heden niets meer vernomen.

We besluiten de aanvraag in zijn geheel opnieuw in te dienen.

Het volgende overleg is op 7 oktober 2019 om 20.00 uur bij Aart.

Lees ook ...

Reacties gesloten.